hailka proske ansatz

Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts."

Hailka Proske, Telefon 0911 / 39 323 66